بیمه باربری

بیمه نامه باربری بیمه ای است که به موجب آن شرکت  بیمه گر متعهد می شود در ازای در یافت حق بیمه  چنانچه در جریان حمل کالا و در نتیجه وقوع خطرات مندرج در بیمه نامه کالا تلف شده یا دچار خسارت شود و یا هزینه هائی را در ارتباط با این خطرات به بیمه گذارتحیمل گردد ، زیان  وخسارت وارده راجبران نماید.امروزه باتوجه به رشد اقتصادی جهان اغلب بارها به صورت هوایی زمینی ودریایی حمل میگردند که درنتیجه حمل خطراطی بارها راتهدید می کند.لذا بیمه گذاران می توانند با پرداخت مبلغ اندکی محموله خودرا درتمام مسیر حمل بیمه نماید.

بیمه نامه باربری

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت