بیمه نامه باربری وارداتی

بیمههای حمل و نقل وارداتی‌ بیمه‌ هایی هستند که از مبدأ کشور خارجی به مقصد ایران باشد. بیمه های حمل و نقل وارداتی‌، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها متمایز می‌شوند وکلیه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش بیمه باربری وارداتی 

خطرات  این بیمه  به دو دسته تقسیم می شوند :

۱) بیمه نامه داخلی با خطرات معمولی:

که شامل حادثه بوسیله نقلیه و آتش سوزی روی وسیله نقلیه می باشد .

۲) بیمه نامه داخلی با خطرات اضافی:

که شامل خسارت ناشی تخلیه و بارگیری – سرقت کلی محموله – پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شی خارجی با مورد بیمه می باشد .در این نوع بیمه نامه ها ،خطرات اضافی با منظور نمودن اضافه نرخ و فرانشیزقابل ارائه می باشد

انواع کلوزهای بیمه باربری وارداتی 

کلوز A : این بیمه نامه همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده دربیمه نامه را پوشش می دهد .

کلوز B: خطرات تحت پوشش به شرح زیر می باشد:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ،غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی ،شناور یا هر وسیله دیگر به هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • زلزله و آتشفشان و صاعقه
 • ورود آّب دریا ،دریاچه به کشتی و یا کانتینر
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی و یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

کلوز C: خطرات تحت پوشش به شرح زیر می باشد:

 • آتش سوزی ویا انفجار
 • به گل نشستن ،زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ،غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی ،شناور یا هروسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

خسارت کلی (total loss)

از بین رفتن کل کالا در یک مرحله ودر نتیجه آتش سوزی و غرق کشتی

بیمه نامه باربری

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت