بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی

عاقل آن است که اندیشه کند پایان را…

آتش سوزی یکی از عوامل مخرب بوده که  همواره زندگی انسانها را تهدید نموده است . صاحبان عقل وتدبیر همیشه به فکر حفظ اموال خود در برابر این خطر بزرگ بوده اند. هرگونه خطای انسانی و عدم رعایت نکات ایمنی  ممکن است در زمان کوتاهی گارگاه وکلیه ماشین آلات وانبارهای شمارا  تبدیل به خاکستر کند ودر زمانه کنونی دیگر جبران خسارت وارده یرای شما تقریبا غیر ممکن است .شما می توانید کارگاه وسرمایه خود را به قیمت ناچیزی بیمه کنید ودر صورت بروز آتش سوزی ، شرکت بیمه میتواند شمارا به وضغیت قبل از آتش سوزی باز گرداند و آرامش را به جنابعالی وذیگر سهام داران شرکت برگرداند. کارشناسان سایبان امن کوثر آماده مشاوره و انجام وظیفه وصدور بیمه آتش سوزی صنعتی یرای جنابعالی با نرخ خق بیمه رقابتی با سایر شرکت های بیمه ای خواهند بود

بیمه نامه آتش سوزی

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت