بیمه نامه سازه های تکمیل شده C.E.C.R

بیمه نامه سازه های تکمیل شده C.E.C.R

با اتمام پروژه های تمام خطر پیمانکاران ،مالکان میتوانند در زمان بهره برداری از بیمه سازه های تکمیل شده استفاده نمایند شرایط وپوششهای این بیمه نامه مشابه بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران می باشد لطفا جهت اطلاعات بیشتر به قسمت بیمه های مهندسی ،بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران مراجعه فرمایید.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت