بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران C.P.M

این بیمه نامه ماشین آلات فاقد شماره شهربانی که برای کار در پروژه از آنان استفاده می شود را تخت پوشش قرار می دهد به عنوان مثال می توان از ماشین آلاتی مانندلودر ،گریدر ،بولدوزر ،بیل مکانیکی ،غلطک ،تاور کرین وچرثقیل نام برد. این نوع بیمه نامه از نوع تمام خطر می باشد که بجز چند استثناءکه در شرایط عمومی بیمه نامه قید گردیده است تقریبا هر گونه خسارت ناگهانی وغیر قابل پیش بینی را جبران می نمایذ.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت