بیمه نامه فساد کالا در سردخانه D.O.S

 

تعریف بیمه فساد کالا در سرد خانه D.O.S

این بیمه نامه خسارتهای وارد به مواد یا کالاهای انبار شده در سرد خانه را که به دلیل بروز اشکال در سیستم برودتی سردخانه حادث می شود را تحت پوشش قرار می دهد.

مدت بیمه نامه

مدت بیمه نامه حد اکثر  یک سال می باشد ومی تواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.

پوشش های موجود در بیمه نامه

اتلاف یا خسارت واردبه کالاهای بیمه شده موجود در سرد خانه بعلت یکی از علتهای زیر

۱-خروج ناگهانی وغیر قابل پیش بینی مبرد ها از مدار خود

۲- شکست مکانیکی تجهیزات سرد خانه

 ۳-یخ زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده

۴-مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه

۵-اشتباه در سیستم طراخی سرد خانه

۶-آلودگی نشتی مبرد

۷-انفجار فیزیکی

۸-قطع برق ،گاز یا هر سوخت دیگر

۹-خرابکاری غیر گروهی

۱۰-غفلت ،سهل انگاری

۱۱-سایر حوادث بجز آنچه در بیمه نامه استثنا شده باشد

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت