بیمه نامه پول در گردش

پول در گردش :

صاحبان دستگاه های خود پرداز میتوانند سرمایه در گردش  خود را در مقابل سرقت با سلاح سرد وگرم ویا زور گیری ، بیمه نمایند.ضمنا اتومبیل حمل پول میتواند هر وسیله نقلیه شخصی باشد که در هنگام تهیه  بیمه نامه مشخصات آن توسط بیمه گذار به بیمه گر اعلام شده باشد .حمل کنندگان  پول نیز باید توسط بیمه گذار به بیمه گر علام شده باشند ومشخصات آنان باید در بیمه نامه ثبت گردیده باشند

 

بیمه نامه پول

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت