بیمه نامه مسئولیت جامع

 

بیمه نامه جامع مسئولیت چیست؟

اغلب کارفرمایان اعتقاد دارندکه با توجه به داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، نیاز به خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت نمی باشد. اما مطابق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشى از عدم رعایت مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانى هزینه هاى مربوط به معالجه و غرامات و مستمرى ها و … را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.که جبران خسارت وارده بایکی از روش های زیر امکان پذیر است 

۱ : مقصر مى تواند با پرداخت معادل ده سال مستمرى موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

 ۲ : هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانى و یا شخصا کمک هاى مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت هاى بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان ها را درحدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

 به عبارت دیگر چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت نموده و مطابق ماده فوق مقصر باید حداقل معادل ۱۰سال مستمری را بپردازدتا از این موضوع تبرئه شود.ضمناسازمان تامین اجتمایی تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت و پرداخت دیه ویا غرامت نقص عضو صرفا برعهده کارفرما خواهد بود. کارفرمایان عزیز میتوانند با خریدن بیمه مسئولیت وکلوز مطالبات تامین اجتمایی خسارت وارده به کار کنان خود را از شرکت بیمه مطالبه نمایند.

شما می توانید از شرکت سایبان امن کوثر کاملترین بیمه نامه مسئولیت را خریداری نمایید. وبا آرامش خاطر به کار وفعالیت خود ادانه دهید.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت