برچسب: انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پارکینگ + بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای تورها

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پارکینگ + بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای تورها

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پارکینگ در صورتیکه هنگام وقوع حادثه برای اشخاص،  ‌‌استفاده‌کننده از پارکینگ‌ های عمومی و خصوصی خودرو، قطعا مسئولیت خسارت وارده بر خودروی مذکور، بر عهده مالک پارکینگ است. با توجه به اینکه عمده پارکینگها بصورت استیجاری بوده و اینگونه مکانها دارای شرایط ایمنی و حفاظت فیزیکی مناسبی نیستند، داشتن این بیمه جزء […]

بیمه مسئولیت عمومی + مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت عمومی + مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت عمومی یمه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر مستاجر در طول مدت اجاره ، مسئولیت مسئولیت نگهداری مورد قرارداد اجاره را بر عهده دارد . این بیمه نامه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر میباشد که جهت پوشش خسارات مالی وارده ، در زمان اجاره برای مورد اجاره می باشد. با توجه شرایط خاص موجر […]