برچسب: بیمه جواهرات

بیمه جواهرات و کارهای هنری مثل تابلو های نقاشی

بیمه جواهرات و کارهای هنری مثل تابلو های نقاشی

  برای اشیای گران بها مانند جواهرات و کارهای هنری مثل تابلوی نقاشی و نظایر اینها چه نوع بیمه نامه ای صادر می شود؟ برخی از بیمه گران، بیمه نامه خاصی برای این دسته از اموال صادر می کنند که بیمه نامه با ارزش توافق شده (valued policy) نامیده می شود. در این بیمه نامه […]