برچسب: بیمه نامه عیوب اساسی وپنهان ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان + بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان + بیمه تضمین کیفیت ساختمان

 بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ، بیمه تضمین کیفیت ساختمان بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان در  زیر گروه بیمه های اموال قرار دارد و با توجه به اینکه صدور گواهی پایان کار را برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان […]