برچسب: تخفیفات ثالث به چه کسانی قابل انتقال است

انتقال بیمه شخص ثالث + انتقال تخفیفات بیمه ثالث

انتقال بیمه شخص ثالث + انتقال تخفیفات بیمه ثالث

انتقال بیمه شخص ثالث ، انتقال تخفیفات بیمه ثالث در حین معامله خودرو ، روش انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث خودرو قبلی به خودروی جدیدهمواره یکی از سوالاتی اساسی خریدار و فرشنده است. انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث ، مخصوصا اگر فروشنده یک راننده قانون مند بوده که تصادفی منجر به […]