برچسب: تناوب خطر

تناوب خطرها به چه مفهوم است؟

تناوب خطرها به چه مفهوم است؟

  ویژگی های خطرهای بیمه پذیر این است که تناوب داشته باشند. تناوب خطرها به چه مفهوم است؟  خطر بیمه پذیر باید احتمالی و اتفاقی و درجه احتمال آن بین صفر و یک باشد. تناوب خطربه مفهوم آن است که خطر با شدت و ضعف مختلف در گذشته اتفاق افتاده و احتمال وقوع آن در […]