برچسب: ثبت اسناد خودروهای فابد بیمه ثالث ممنوع است

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۳ + ۴۴ + ۴۵

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۳ + ۴۴ + ۴۵

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۴۳ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه وظیفه دارند ترتیبی اتخاذ نمایند که بااستفاده از ابزار مناسب ، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم گردد. ماده۴۴ـ […]