برچسب: جریمه دیرکرد پرداخت خسارت

پرداخت خسارت + فرانشیز + جریمه دیرکرد پرداخت خسارت

پرداخت خسارت + فرانشیز + جریمه دیرکرد پرداخت خسارت

پرداخت خسارت ، فرانشیز ، جریمه دیرکرد پرداخت خسارت پرداخت خسارت بدون کروکی در سال ۱۴۰۰ در تصادفات دارای خسارات مالی ، کمتر از  ۱۶ میلیون تومان  کمتر باشد، برای دریافت خسارت ، کروکی لازم نیست و فقط هردوطرف زیاندیده و مقصر با در دست داشتن مدارک کامل به شعبه خسارت بیمه نامه مقصر حادثه […]