برچسب: خسارت کلی ناشی از تصادف

تعهدات بیمه بدنه + پرداخت خسارت بیمه بدنه

تعهدات بیمه بدنه + پرداخت خسارت بیمه بدنه

    درصد پرداخت خسارت بیمه بدنه سقف تعهدات پوشش های بیمه بدنه بشرح زیر است: ۱- سرقت قطعات = ۲۰درصد ارزش خودرو ۲- سرقت کلی و جزئی خودرو = ۸۰ درصد مبلغ خسارت سرقت کلی و جزئی خودرو ۳- خسارت باتری = ۵۰ درصد ارزش نو ۴- شکست شیشه = ۹۰ درصد ارزش شیشه […]