برچسب: خودروی فاقد بیمه ثالث توسط پلیس توقیف گردد

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۷ + ماده ۴۸ + ماده ۴۹

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۷ + ماده ۴۸ + ماده ۴۹

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۴۶ـ عقد هر گونه قرارداد حمل ونقل بار یا مسافر ازسوی دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی ونهاد های عمومی غیر دولتی ومراکز آموزشی وکلیه اشخاص حقوقی درمواردی که بموجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با […]