برچسب: دادگاه صالح به رسیدگی در اختلاف بیمه ای

اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار

اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار

اگر بین بیمه گر و بیمه گذار اختلاف به وجود آیدمرجع حل اختلاف کیست؟   ۱ ) اول  از طریق دادگاه   ۲)از طریق انتخاب داور  دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف طرفین در مورد قرارداد فیمابین، دادگاه محل اقامت بیمه گذار یا دادگاه محل مورد بیمه است و به نظر بیمه گذار بستگی دارد […]