برچسب: درج شروط کم کردن تعهدات قانونی بیمه گر ممنوع است

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۱ + ماده ۱۲

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۱ + ماده ۱۲

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۱ـ درج هرگونه شرط و شروطی در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای درج شده در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تخفیف یا تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد […]