برچسب: درصورت عدم اختلاف بین طرفین بیمه گر باید خسارت بیمه شخص ثالث را پرداخت کند

قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ +۴۰

قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ +۴۰

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۳۷ـ بیمه گر، صندوق یا مقصر حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیاندیده پرداخت شده باشد  یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده باشد ، بریءالذمه می باشند. ماده۳۸ـ هرگاه […]