برچسب: درصورت فوت کارکرتکلیف کارفرماچیست؟

مشاوره رایگان بیمه مسئولیت کارفرمایان

مشاوره رایگان بیمه مسئولیت کارفرمایان

  بیمه مسئولیت کار فرمایان  : به موجب قانون ،کار فرمایان در مقابل حفظ جان کارکنان خود  مسئول میباشند واز زمانیکه کارگر به منظور رفتن به محل کار خود ازمنزل خارج می شود تازمانی که بعد از اتمام کار به منزل خود باز گردد این مسئولیت برای کارفرما به قوت خود باقی است . لذا […]