برچسب: درمانگاه تامین اجتماعی کرمانشاه

بیمارستان های تامین اجتماعی کرمانشاه +اسلام آباد غرب

بیمارستان های تامین اجتماعی کرمانشاه +اسلام آباد غرب

بیمارستان آدرس تلفن نوبتدهی درمانگاه بیستون شهرستان بیستون داخل محوطه کارخانه قند بیستون کد پستی : ۶٧٣٧١١٨٧١٣ کد استان : ٠٨٣ ۴۵٨٨٢٢٠٨ درمانگاه اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب، بلوار شهید فتاحی، درمانگاه تامین اجتماعی کد پستی : ۶٧١۴۶۶٣١۵۶ کد استان : ٠٨٣ ۴۵٢٢١۶٢١ درمانگاه شماره ٢ کرمانشاه کرمانشاه – خیابان عشایر،جنب شعبه ٢ سازمان […]