برچسب: درمانگاه کرج

بیمارستان های تامین اجتماعی البرز + درمانگاه تامین اجتمایی کرج

بیمارستان های تامین اجتماعی البرز + درمانگاه تامین اجتمایی کرج

بیمارستان آدرس نوبت دهی تلفنی درمانگاه تخصصی فردیس فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم غربی . ۵٠-٣۶۵۶٠٢۴٧ بیمارستان هشتگرد هشتگرد قدیم، بلوار امام(ره)، جنب بانک رفاه کارگران ٨-۴۴٢١٣١۵۵، ۶-۴۴٢٣۵٠۶۴ دی کلینیک شهید حاجی زاده کرج، فاز ۴ مهرشهر، بلوار گلها، خ بیگی، خ ۴٠٧ شرقی ٣٣۵۵٠۴٠٢، ٣٣۵۵٠۴١١، ٣٣۵۵٠۴١٢ موسسه خدمات بهداشتی و درمانی البرز کرج، انتهای […]