برچسب: درمورد سطح توانگری بیمه های کشور

نسبت توانگری بیمه ها + توانگری مالی شرکت های بیمه

نسبت توانگری بیمه ها + توانگری مالی شرکت های بیمه

  نسبت توانگری شرکت های بیمه ای کشور: موضوعی است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۱۳۹۱ تا۱۳۹۷  آنرا اعلام نموده و یاد آور شده است که از تعداد ۲۹ شرکت که در این پایش قرارگرفته اند، تعداد۲۰شرکت در رتبه توانگری **یک** وهشت شرکت دررتبه **دو** وتنها یک شرکت (بیمه ایران) در رتبه توانگری**چهار** حضوردارند. […]