برچسب: دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۱ + ماده ۱۲

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۱ + ماده ۱۲

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۱ـ درج هرگونه شرط و شروطی در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای درج شده در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تخفیف یا تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۲ + ماده ۲۳

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۲ + ماده ۲۳

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲۲ـ اگر به هر دلیلی شرایطی از قبیل: تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور […]

قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۲۴

قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۲۴

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است: الف ـ میزان هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون به حساب صندوق واریز میگردد. ب […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۸ تا ماده ۶۶

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۸ تا ماده ۶۶

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۵۸ ـ بیمه مرکزی وظیفه دارد مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نیز نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و همچنین از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۰ + ماده ۵۱ + ماده ۵۲ + ماده ۵۳

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۰ + ماده ۵۱ + ماده ۵۲ + ماده ۵۳

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با موضوع حوادث رانندگی از قبیل دادسراها و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون موظف هستند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۸ بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۸ بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۸ ـ حداقل میزان مبلغ ریالی بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت  بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون میباشد و در هر حال بیمه گذار وظیفه […]

قانون بیمه شخص ثالث خودرو – ماده هفت

قانون بیمه شخص ثالث خودرو – ماده هفت

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۷ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج کشور وارد ایران می گردند ، در صورتیکه خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از  آن به موجب بیمه نامه ای […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۷ + ماده ۴۸ + ماده ۴۹

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۷ + ماده ۴۸ + ماده ۴۹

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۴۶ـ عقد هر گونه قرارداد حمل ونقل بار یا مسافر ازسوی دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی ونهاد های عمومی غیر دولتی ومراکز آموزشی وکلیه اشخاص حقوقی درمواردی که بموجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده چهل ویک + چهل و دو

قانون بیمه شخص ثالث + ماده چهل ویک + چهل و دو

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۴۱ـ بمنظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی ، دولت تکلیف دارد ، سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذیربط ایجاد نموده و نسبت به روزآمد نمودن و تحلیل مستمر داده های […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده پنجاه و چهار +پنجاه و پنج و…

قانون بیمه شخص ثالث + ماده پنجاه و چهار +پنجاه و پنج و…

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو ، در ارتباط با موضوعات مورد نیاز […]