برچسب: دریافت خسارت از بیمه مسئولیت نگهبان بانک

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای نگهبانان مسلح بانک

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای نگهبانان مسلح بانک

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای نگهبانان مسلح بانک‌ها یکی از خطرات خیلی بزرگی که متوجه نگهبانان مسلح است ، خطر در کنار وجه نقد بودن آنهاست . این بیمه نامه مسئولیت نگهبانهایی که بصورت مسلح در بانکها مستقر هستند را بر عهده میگیرد که این مسئولیت شامل خسارات جانی و نیز خسارات مالی وارده به اینگونه نگهبان […]