برچسب: دریافت خسارت در بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده شانزده + ماده هفده

قانون بیمه شخص ثالث + ماده شانزده + ماده هفده

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۶ـ اگر به حکم مرجع قضائی اثبات شود ، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه ، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا […]