برچسب: دریافت خسارت مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت عمومی + مدیران مراکز آموزشی + مدیران اردوها

بیمه مسئولیت عمومی + مدیران مراکز آموزشی + مدیران اردوها

    بیمه مسئولیت عمومی – بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی افرادی که در مراکز آموزشی مشغول کار یا تحصیل می باشند ، مسئولیتشان بعهده سرپرستان و مدیران آن مرکز‌ است. بهمین دلیل اگر اتفاقی برای هرکدام از آنها پیش بیاید ، جبران خسارات آن مستقیما بعهده مسئولین مراکز‌ است. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی […]