برچسب: دریافت مجوز برای صادر کنندگان بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث خودرو + ماده پنج + شش

قانون بیمه شخص ثالث خودرو + ماده پنج + شش

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۵ ـ شرکت سهامی بیمه ایران موظف شده طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص […]