برچسب: دریافت نوبت از بیمارستان مدنی کرج

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان مدنی کرج 

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان مدنی کرج 

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان مدنی کرج  مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی  مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی  در فضایی به وسعت حدود ۸۰۰۰ متر مربع  ، با ۲۸۸ تخت فعال (مجوز ۳۰۵ تخت فعال-۱۹۰ مصوب از سوی معاونت درمان دانشگاه ( ، ۴۵۶ نفر  نیروی کادر پرستاری دراین بیمارستان  فعالیت می کنند  . این مرکز بیشتر به عنوان بیمارستان سوانح وتصادفات شناخته […]