برچسب: در صورت ناتوانی شرکت های بیمه در پرداخت خسارت ، صندوق پرداخت میکند

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۲ + ماده ۲۳

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۲ + ماده ۲۳

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲۲ـ اگر به هر دلیلی شرایطی از قبیل: تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور […]