برچسب: دلایل بی میلی به کار

شرایط محیط کار -معیارهای روانی

شرایط محیط کار -معیارهای روانی

شرایط محیط کار معیارهای روانی علاوه بر تغییرات فیزیولوزیک عادی، مثلا خستگی جسمی، برخی تغییرات روانی و در جریان کار یا زمانی که فرد در شرایط خاصی قرار می گیرد، به وجود می آید. ابعاد و ویژگیهای این تغییرات روانی هنوز به طور دقیق روشن نشده است.  با این همه ، می توان به دو متغیر […]