برچسب: دولت سامانه جامع حوادث رانندگي ثبت پلاک را ایجاد کند

قانون بیمه شخص ثالث + ماده چهل ویک + چهل و دو

قانون بیمه شخص ثالث + ماده چهل ویک + چهل و دو

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۴۱ـ بمنظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی ، دولت تکلیف دارد ، سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذیربط ایجاد نموده و نسبت به روزآمد نمودن و تحلیل مستمر داده های […]