برچسب: راننده بدون گواهینام و جریمه مالک خودرو

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۴ـ درصورت وقوع حادثه و نیز ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف ـ در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارات های وارده در حدود مقررات این قانون بر […]