برچسب: ریان دیده

قانون جدید بیمه نامه ثالث

  جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث ؛ درقانون جدید بیمه شخص ثالث ،بیمه  شخص محور شده است.  در طرح جدید برای فروش بیمه شخص ثالث ترکیبی از درج سوابق ومشخصات راننده و سوابق خودرو در نظرگرفته می شود. درقانون جدید افرادی که دارای رانندگی مطلوب تری باشند از شرکت بیمه امتیاز می گیرند. درطرح […]