برچسب: صندوق میتواند بعلت تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر مراجعه کند

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۵

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۵

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲۵ـ صندوق موظف می باشد بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مقصر زیان ، خسارت زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن وظیفه دارد بشرح زیر به قائم مقام زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت […]