برچسب: طبقه بندی ریسک در بیمه

 مشابه بودن خطرهای بیمه شده از نظر فنی به چه مفهوم است؟

 مشابه بودن خطرهای بیمه شده از نظر فنی به چه مفهوم است؟

   مشابه بودن خطرهای بیمه شده از نظر فنی به چه مفهوم است؟ بیمه گر برای این که بتواند با استفاده از تجربیات گذشته و با تکیه بر حساب احتمالات خطر بیمه پذیر را ارزیابی و حق بیمه را محاسبه کند خطرها را با توجه به ماهیت آنها به گروههای مختلف تقسیم می کند. این […]