برچسب: فروش بیمه ثالث بدون مجوز جرم است

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۸ تا ماده ۶۶

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۸ تا ماده ۶۶

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۵۸ ـ بیمه مرکزی وظیفه دارد مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نیز نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و همچنین از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای […]