برچسب: پوشش مطالبات تامین اجتمایی در بیمه های مسئولیت

رابطه ی مسئولیت کارفرمایان و ماده ی ۶۶ تامین اجتمایی

رابطه ی مسئولیت کارفرمایان و ماده ی ۶۶ تامین اجتمایی

  ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی وجایگاه آن در بیمه نامه های مسئولیت:  در بیمه های مسئولیت کار فرمایان درمقابل کارکنان پوشش مطالبات تامین اجتمایی بسیار مهم وحیاتی می باشد وکارفرمایان محترم می بایست در بیمه نامه های مسئولیت خود درقبال کارگران واشخاص ثالث  آن را مد نظر قراردهند،( موضوع قانون ما۶۶ وتبصره های ذیل […]