برچسب: جبران خسارت بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۳۳ـ اگر بیمه گر یا صندوق علیرغم کامل بودن مدارک ، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر داشته باشند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۰ + ماده ۵۱ + ماده ۵۲ + ماده ۵۳

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۰ + ماده ۵۱ + ماده ۵۲ + ماده ۵۳

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با موضوع حوادث رانندگی از قبیل دادسراها و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون موظف هستند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۹ + ماده ۱۰

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۹ + ماده ۱۰

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۹ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. بعبارت دیگر کلیه شرکتهای بیمه گر که نسبت به دریافت مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران […]