برچسب: خسارت مالی بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۸ بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۸ بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۸ ـ حداقل میزان مبلغ ریالی بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت  بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون میباشد و در هر حال بیمه گذار وظیفه […]