برچسب: داور مرضی الطرفین

بیمه بدنه ماشین + بیمه شخص ثالث قسطی ۱۲ ماه + بیمه بدون سود

بیمه بدنه ماشین + بیمه شخص ثالث قسطی ۱۲ ماه + بیمه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. مدراک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه مدارک مورد نیاز جهت جبران خسارتهای مربوط به تصادفات بشرح زیر می باشد: اصل و تصویر بیمه بدنه معتبر با کلیه الحاقیه های مربوطه داوراصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث خودرو تصادف کرده اصل و تصویر گواهینامه راننده مسبب حادثه […]

خرید بیمه بدنه خودرو + بدون پیش پرداخت +بیمه ۱۲ ماه

خرید بیمه بدنه خودرو + بدون پیش پرداخت +بیمه ۱۲ ماه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید  بیمه مضاعف  اگر خودرویی که دارای بیمه نامه بدنه بوده، در زمان اعتبار بیمه نامه ، بدون قصد تلقب و عمدی ، دارای بیمه نامه معتبر دیگری هم باشد،که بیمه نامه دوم خطرات بیمه نامه اولی را تحت پوشش خود قرار داده، در صورتیکه سوانحه ای حادث شود […]