برچسب: درآمدهای صنندوق بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۲۴

قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۲۴

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است: الف ـ میزان هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون به حساب صندوق واریز میگردد. ب […]