برچسب: دفع سم مار کبری

گیاهان دارویی + زرآوند + زریوند

گیاهان دارویی + زرآوند + زریوند

گیاه زرآوند / زریوند و خواص درمانی  آن گیاه زرآوند در کتابهای طب سنتی با نامهای  زرآوند و زریوند ذکر شده است. دو نوع معروف و شناخته شده دارد یکی را زرآوند گرد و به اصفهانی نخود الوندی و نوع دوم را زرآوند دراز می نامند. در برخی کتب از جمله پارسا در فلور ایران […]