برچسب: راننده مسبب حادثه

قانون بیمه شخص ثالث + ماده دو + سه

قانون بیمه شخص ثالث + ماده دو + سه

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ( کلیه افرادی که هیچ وابستگی شرکتها یا موسسات دولتی و غیر دولتی نداشته باشند ، را اشخاص حقیقی میگویند و کلیه شرکتها […]