برچسب: بلایای طبیعی

فرانشیز بیمه بدنه خودرو

فرانشیز بیمه بدنه خودرو

فرانشیز بیمه بدنه خودرو یکی از بحثهای داغ بیمه بدنه ، موضوع فرانشیز است که چه درصد/مبلغی از کل خسارت وارده به خودرو در هر حادثه را بایستی بیمه گذار پرداخت کند که بشرح زیر برای آگاهی شما عزیزان ارائه میدهیم: درصد خاصی از هر خسارت بوده ، که توسط شرکت بیمه گر ، قابل […]

تعهدات بیمه بدنه + پرداخت خسارت بیمه بدنه

تعهدات بیمه بدنه + پرداخت خسارت بیمه بدنه

    درصد پرداخت خسارت بیمه بدنه سقف تعهدات پوشش های بیمه بدنه بشرح زیر است: ۱- سرقت قطعات = ۲۰درصد ارزش خودرو ۲- سرقت کلی و جزئی خودرو = ۸۰ درصد مبلغ خسارت سرقت کلی و جزئی خودرو ۳- خسارت باتری = ۵۰ درصد ارزش نو ۴- شکست شیشه = ۹۰ درصد ارزش شیشه […]