برچسب: بیمارستان های تامین اجتمایی لرستان

بیمارستان های تامین اجتماعی لرستان + بروجرد + خرم آباد

بیمارستان های تامین اجتماعی لرستان + بروجرد + خرم آباد

بیمارستان آدرس تلفن نوبتدهی درمانگاه کوهدشت کوهدشت، میدان فرمانداری، جنب دبیرستان دکتر حسابی، کدپستی ۶٨۴١٨٧١٣٨٩ ٣-٣٢۶٢٢٠٨٢ درمانگاه شهدای هفت تیر الیگودرز الیگودرز، خیابان شهید عسگری (پونه زار)، کدپستی ۶٨۶١٧۴٨٣٧١ ۴٣٣٢۵١۶٧، ۴٣٣٢٠٩٧۵ درمانگاه ازنا ابتدای خیابان شهید نواب صفوی، روبروی بانک مرکزی، کدپستی ۶٨٨١٨٩۵٧١۵ ۴٣۴٢۴۵٧٠، ۴٣۴٢۴۶۶٠ درمانگاه شهدای کارگر دورود دورود، کوی شهید بهشتی، خیابان فردوسی، کدپستی ۶٨٨١٨٩۵٧١۵ […]