برچسب: حذف و تعلیق تعهدات بیمه شخص ثالث ممنوع است

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۹ + ماده ۱۰

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۹ + ماده ۱۰

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۹ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. بعبارت دیگر کلیه شرکتهای بیمه گر که نسبت به دریافت مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران […]