برچسب: حوادث ناشی از وسایل نقلیه

قانون بیمه شخص ثالث خودرو – ماده هفت

قانون بیمه شخص ثالث خودرو – ماده هفت

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۷ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج کشور وارد ایران می گردند ، در صورتیکه خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از  آن به موجب بیمه نامه ای […]