برچسب: دریافت خسارت از بیمه عمر و سرمایه گذاری

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری: ۱- پس از پایان مدت قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری،  شرابط بازپرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری چگونه خواهد بود؟ در انتهای انقضای بیمه عمر  و سرمایه گذاری دو مبلغ مشخص به بیمه گذار یا ذینفعان مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد: مبلغ اندوخته صندوق […]